Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/101

Den här sidan har korrekturlästs
— 93 —

väl som flera ställen, skulle tycka att jag nog fritt berättat vissa händelser dem man alltid varit sorgfällig att dölja för allmänheten, bör jag i förväg underrätta honom, att hvad jag anför icke är hämtat af sägner eller rygten; hela min berättelse är tagen efter originalhandlingar, och emedan härvid icke kan gifvas något intresse som skulle hindra mitt omdöme att vara fördomsfritt, torde man finna att endast kärlek till sanningen styrt min penna.

Några personer begärde, 1773, att få anlägga en bro emellan Kafvelströmmen och Åkersvass. Förslaget tycktes vara gagneligt för det allmänna, emedan landtransporten blef korrtare och bättre; lika som Kronan, å andra sidan, endast igenom en sådan väg kunde draga någon fördel af sina slussar, hvilka med så mycken kostnad blifvit inrättade, och som då troddes blifva färdige påföljande år[1].


  1. Anläggningen af denna bro var likväl, i sig sjelf, en förseelse, ehuru kanske med flit begången. Werkets Mekanici tillstyrkte att i det ställe anlägga