Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/102

Den här sidan har korrekturlästs
— 94 —

Men för att fullborda denna byggnad begärde intressenterne ett förskott af 20000 Dal., och att få låna 2000 stycken master; emot vilkor att betala dem, tillika med de forutnämde penningar, på 15 år. Masterna, (eller, som de i contractet kallas, storvirket,) voro nyss förut, genom Borgmästare Ekman i Åmål, köpte af Lagman Antonsson för Trollhätte slussverks räkning, och kostade 130000 Dal.; de skulle lefvereras vid vattendraget i Fryken, och därifrån föras ned till Trollhättan.

Enligt de förklaringar slussverkets Mekanici ingåfvo kunde dessa spiror umbäras, emedan de varit ämnade att nyttjas, icke

    en väg, hvilken hvar och en kunde nyttja emot en viss afgift; detta förslag understöddes af flera Ledamöter i Under-Directionen, isynnerhet af Hof-Intendenten Tham. Men man gjorde den tiden omöjligheter af mycket som var helt lätt, och Bolaget har bevist att en beqvämlig väg kunnat göras öfver dessa backar. Om samma plan då blifvit följd hade man sparat skog, och en landsväg af 4000 alnars längd hade ej bordt kosta så mycket i underhåll som en bro, hvars reparationer uppgifvas till omkring 1000 R:d. Specie om året.