Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/103

Den här sidan har korrekturlästs
— 95 —

vid Carlsgraf, eller Åkerströms slussar, utan, vid Trollhättan, då arbetet där någon gång skulle företagas; och Directionen yttrade sitt bifall öfver förslaget. Intressenterne erbödo sig att till Kronan årligen erlägga 10000 Dal för slussarne, som till dem skulle öfverlämnas, göra alla reparationer, löna sin egen betjening, o. s. v. dessutom ville de afbetala 10000 Dal. på det lån de fått, hvilket således, utan vidare ränta, skulle om 15 år vara godtgjordt. Det är visst att Kronan, på detta sätt, skulle om 15 år hafva inbekommit tre tunnor guld, men huruvida dessa penningar, enligt flera i den saken ingifna memorialer, kunde anses såsom en ren vinst, torde vara svårt att begripa. Vi anmärka ännu, att ingen slags betalning skulle ske innan slussarne voro färdige, ehuru masterne genast emottogos.

Imedlertid hade detta förslag icke kunnat genomdrifvas med så mycken tysthet att det blifvit okändt i Wennersborg, hvars handlande underhöllo factorierna vid Korsberg, och besörjde om transporten öfver