Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/105

Den här sidan har korrekturlästs
— 97 —

flottans behof, och tillförordnade utsyningsmän valde 491 stycken timmer såsom duglige därtill, var han nog ädelmodig att, emot contant betalning, för andra gången, sälja till Kronan dessa tråd för 35915 Daler. Man lämnar därhän huru många af de öfrige som funnos, eller icke funnos; det är åtminstone bevist att de aldrig kommo till Trollhättan, och att broen endast byggdes af hustimmcr och blockar af omkring 6 alnars längd.

Kanske var det kännedomen af dessa omständigheter som gjorde Götheborgs handlande så ovillige att begagna sig af trädbroen, då slussarne ändteligen blefvo färdige. De utverkade sig Konungens inhibitorial i skyldigheten att föra sina varor till Kafvelströmsdammen, och forkarlarne på Edsvägen nedsatte legan för transporterne. I denna belägenhet gjorde Landshöfdinge Törne, på Antonssons anmodan, det förslaget, att de handlande skulle få nyttja hvilken väg de behagade, att entreprenörerne skulle, i

7