Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/107

Den här sidan har korrekturlästs
— 99 —

plankor[1], 9 r:st. för hvarje tunna gods; alla andra varor skulle betala efter slusstaxan vid Edet, dock icke mer här för alla tre slussarne än där för en. Till att undvika uppehåll skulle räkningarne afslutas hvarje månad; Kronan skulle underhålla slussarne och löna betjeningen därvid, o. s. v. Intressenterne afsade sig för öfrigt alla de förbindelser hvaruti Entreprenörerne kunde hafva ingått; men utlåfvade att hela transporten, emellan Carlsgraf och Åkerström, ej skulle blifva drygare än 6 skill. för hvarje skeppund järn, och 4 skill. för hvarje tunna gods; utom sådane omkostningar som vid Edsvägen blifvit erlagde öfver forlönen[2].


  1. För de som sågades vid Trollhättan, och således endast passerade Gustaf Adolphs sluss, skulle endast erläggas tredjedelen.
  2. Emedan de personer som köpte broen af Antonsson sjelfva ägde, eller voro commissionärer för, de största varutransporter som fördes till och ifrån Wärmeland, blef nu Edsvägen alldeles öfvergifven, ehuru de handlande förut afgjort, att hälldre nyttja den än trädbroen, under förevändning att de starka