Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/108

Den här sidan har korrekturlästs
— 100 —

Förslaget att göra en segelbar canal förbi sjelfva Trollhätte fallen hade, under denna tiden, likväl icke blifvit alldeles förgätet. Öfver-Directör Thunberg ändrade den plan som härtill förut varit antagen, och upgaf (1776) den som sedermera af Bolaget blifvit följd; dock med olika antal af slussar, och rakare Canal. Regeringen förklarade väl att Statsmedlen icke då tillåto att fullföllja den öfriga byggnaden; men Thunberg blef imedlertid ålagd att inkomma med vidare förslag därom, isynnerhet efter den

    strömdragen, emellan Carlsgraf och Trollhättan, voro farlige for segelfarten. Vinsten af denna transport var ock ganska betydlig, och lärer den, de första åren, stigit till omkring 6000 R:d. Broen var likväl, ifrån början, byggd på de vilkor att den skulle borrttagas när Trollhätte Canalen en gång blef färdig, hvilket man då trodde skulle aldrig hända, och när Bolaget sedermera blef ägande af de hemman som där fordom tillhörde Kronan, fann det fördelagtigt att, af Bro intressenterne, tillhandla sig så väl sjelfva broen, som de ägendomar de under tiden köpt. Intressenterne emottogo likväl broen under arrende, af Bolaget, för de åren canal-arbetet räckte, och blef den sedan borrttagen då genomfarten var öpnad.