Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/109

Den här sidan har korrekturlästs
— 101 —

smalare dimensionen till 9 à 12 alnars bredd. Denna minskning i Canalens storlek tycktes vara nödig, äfven om man endast betraktar omkostnads förslagen, hvilka nu stego till 36 à 40 tunnor guld, och med den fond slussverket hade 1776 (128000 Dal.) trodde man icke att arbetet på mindre tid än 30 år kunde blifva färdigt; Directionen begärde därföre att årligen få 3 tunnor guld. Man föreslog sedan (1779) att åtminstone fullborda Canalen till Åkersjö, och beräknade omkostningarne därvid till 85396 R:d. 16 skill. spec.; men som Banken då redan indragit sitt understöd, följdes det beslut som redan var tagit, att göra Carlsgrafs och Åkerströms slussar färdiga, och låta det öfriga arbetet hvila. Både Öfver- och Under-Directionen uplöstes därefter (1780) och Landshöfdingen Törne fick ensam tillsynen öfver slussverket.

Det kan icke nekas att arbetet blifvit fortsatt med mera drift under den sista Directionen, än det förut varit sedan 1757. Om man ock invänder att