Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/110

Den här sidan har korrekturlästs
— 102 —

penningetillgångarne varit flera, blir jämförelsen likväl till de sednare årens fördel. Äfven sparsamheten var större än förut. Utan att ingå i nogare beskrifning härom, vill man anföra ett exempel, som nogare utvisar huru hushållnings andan varit i aftagande eller tilltagande sedan Wimans tid.[1]


  1. Det är långt ifrån att författaren, genom denna anmärkning, vill kasta skugga på någon af dem som varit styrande vid Trollhätte arbetet. Flera missräkningar hafva förmodeligen skett af okunnighet än egennytta. Och denna okunnighet, i ett arbete af sådant slag, kan den på intet sätt ursäktas? Hvem har upteknat alla de misstag främmande nationer begått, innan de hunnit förfärdiga de verk vi sedermera sökt att likna? Då man således utifrån måste hämta de uplysningar man behöfde angående slussbyggnader, var det en naturlig följd att climatets olikhet skulle förordsaka hinder, hvilka på andra ställen icke funnos, och hvilka icke altid kunde förutses. Att i Directionerne varit både kunnige och patriotiske män behöfver icke uprepas; namnen af en Ollonberg, en Wargentin, en Jennings, en Tham, äro tillräcklige för att bevisa det; men det vore emot erfarenheten att tro något samfund kunna gifvas hvars alla ledamöter skulle äga lika grad af uplysning, likasom man icke eller, utan motsägelse af sjelfva saken, kan påstå att allt