Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/112

Den här sidan har korrekturlästs
— 104 —

att något vidare företogs. — Men det är omkostnads förslagerna vi skola jämföra. Skulle man väl tro att reparationerne på denne damm blefvo 1772 uträknade till 174783 Dal. 16 st.? Detta är likväl summan i det förslag som då uppgjordes, och har man däruti tillika anmärkt att dammens nybyggnad skulle kosta 2 eller 3 gånger så mycket. Ett nytt förslag upsattes af Öfver-Directör Thunberg 1779, och ehuru penningarne imedlertid blifvit försämrade till hälften, och all ting dyrare i förhållande därefter, beräknade han likväl icke omkostnaden högre än till 12500 R:d. Spec. En omständighet som åtminstone bevisar mycket för de sednare åren. Det uptäcktes imedlertid att dammen hade så säker grund att ingen verkelig fara kunde hända, och ingen reparation företogs således förr än 1782.

Den förbindelse hvari lilla Edets slussverk står med den öfriga canalfarten, fordrar att jag lemnar mine läsare några underrättelser om detta slussverk, innan jag