Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/113

Den här sidan har korrekturlästs
— 105 —

fortsätter min historia om det som egenteligen rörer Trollhättans. — Lilla Eds-slussen, byggd under Drottning Christinas minderårighet, och för Kronans räkning, blef, genom Kongl. Kammar-Collegii Resolution af d. 24 Mars 1651, med dess sågar och verk, öfverlemnad åt Götheborgs stad, under samma vilkor och arrende-summa som Inspectoren Hans Zinkler därföre ärlagt; nämligen: att få behålla hvar tredje penning af slussarne. Detta contract tyckes oafbrutit hafva fortfarit, oagtat alla de planer som växlade vid Trollhättan, men omkring 1776 då slussen behöfde några reparationer, hvari Kronan skulle deltaga för två tredjedelar och Götheborgs stad för en tredjedel, upkom den frågan om icke slussen borde utvidgas, efter den storlek som för den öfriga Canalen var stadgad; man fann väl genast att detta icke var nödvändigt innan segelleden förbi Trollhättan förretogs, och således beviljades ett upskof med utvidgningen, men 1778 skedde en ny besigtning, och därefter blef den andra meningen rådande. Som verkställigheten