Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/114

Den här sidan har korrekturlästs
— 106 —

likväl icke följde med förslaget, blef slussen stående obrukbar, till ett ganska stort hinder för rörelsen. Götheborgs stad begärde att få afträda sin tredjedel til Kronan emot ersättning för de materialier den, på sin lott, redan betalt;. Handels societeten gjorde däremot ansökning att, tills vidare, få bibehålla slussen vid sin förra storlek, hvaremot den erböd sig att göra förskott för reparations summan. Ändteligen afgjordes 1781 att Staden skulle få reparera efter sitt eget godtfinnande, och på egen bekostnad, ehuru Kronan lämnade därtill sina två tredjedelar i de materialier som redan voro upköpte för slussverkets räkning. Till att efter hand ersätta det förskott staden gjorde, skulle den få upbära hela slussafgiften tills den förskutna summan, med ränta, var godtgjord, utom 200 R:d. som årligen skulle betalas til Kronan. Under det contractet afslutades föreföll en skuld af 2000 R:d. som blifvit lånte af några handlande, och hvilka man sade blifvit använde till upköpande af vissa materialier; denna skuld ville man gerna att Götheborgs