Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/116

Den här sidan har korrekturlästs
— 108 —

och var så färdigt i September 1784 att slussen kunde öpnas. Omkostningarne härvid voro 20115 R:d. 11 r:st. För det närvarande är slussens längd 138 fot, bredden 22 fot, djupet 734 fot i porttröskeln, lägsta vattenhorizonten i slusscanalen 614 fot, differencen emellan öfra och nedra vattenhorizonten 10 fot.

Slutet af Gustaf den tredjes regering var allt för stormig att ett så betydande arbete som Trollhätte Canalen skulle kunna företagas. Sjelfva förslaget syntes nästan glömdt till 1793, då en patriotisk medborgare åter framställde det för allmänheten[1], och kallade dess upmärksamhet till ett ämne som nyss förut blifvit betraktadt med köld, emedan utförandet varit räknadt ibland de drömlika företagande som endast på papperet kunna verkställas. En mängd af stridskrifter följde, hvilkas författare förmodeligen hade bättre afsigter än

  1. Det var författadt af Herr Brukspatronen Petter Bagge, och infördes anonymt i Götheborgs allehanda 1793.