Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/119

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 111 —

oformeliga Wenerskutorna kunde passera Canalen, ehuru egenteliga ordsaken till dess föreslagna bredd, af 18 alnar, skulle vara att smärre Krigsfartyg måtte, genom Götha elf, komma till Wenern, Ännu påstå många i Landsorterne, att Götheborgs handlande, genom sitt inflytande, utverkat att förslaget till en smalare canal beviljades; man påstår att Götheborgrarne härigenom velat hindra de städer som ligga omkring Wenern att, med sina egna fartyg, segla till andra svenska hamnar, och kanske, i fall stapelrättighetens gamla tvång framdeles skulle uphäfvas, äfven utrikes. För de som känna Götha elf, med dess strömdrag, idor, och grund, som sett skildnaden emellan segelfarten i Wenern och salltsjön, och som veta att stapelstadsrätt och läge icke äro nog för att idka en vidsträckt utrikes handel, för dessa lärer man icke behöfva att framställa motskäl. Hvad de förra angår önskar man häldre att uplysa dem än förlöjliga deras påstående; men det har alltid varit en erkänd sanning att okunnigheten icke tål öfverbevisningar, och det torde