Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/120

Den här sidan har korrekturlästs
— 112 —

blifva svårt att finna antagliga skäl emot den, som vill försvara att Trollhätte slussarne icke äro nog djupa, ehuru man, med sänklod, kan öfvertyga honom att Götha elf, på vissa ställen, är grundare. Inrättningen af segelfarten på Wenern är ömkelig, och var det ännu mer då Trollhätte-Canalens sista plan upkom, skeppsbyggnaden där har ännu icke hunnit utvickla sig långt ur sin första råhet[1], och dess sjömän, oförfarne, oduglige, öfvergifva icke sällan fartyget då en oförmodad storm skrämer dem, och de se sig utväg att, utan fara, komma i land. Det är sannt att i Wenern finnes en mängd af skär, isynnerhet i Lurö skärgård, emellan Kållands Ö och Wärmelands Nås, men äfven där finnas flere segelleder; genomfarten är dessutom så korrt, och både östra och västra delen af sjön så rymlig, att med goda fartyg och

skic-
  1. Att några fartyg af bättre construction blifvit byggde de sednare åren, likasom på försök, gör intet undantag i denna anmärkning, emedan förhållandet i det hela är nästan det samma.