Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/123

Den här sidan har korrekturlästs
— 115 —

och vattenverk, tillika med de redan färdiggjorde slussar i Carls graf och vid Åkerström. Förmodeligen har alldrig Kronans rätt blifvit mera envist försvarad än vid detta tillfälle; alla fordna förslag att göra Canalfarten till ett Regale blefvo nu omstöpte och förnyade, och en oväldig granskare af de motsägelse skrifter som utkommit i detta ämne, skall tydeligen finna att man hälldre ville alldeles hindra segelfarten förbi Trollhättan, än tillåta att Kronan afträdde ofvannämde ägendomar till ett Bolag, som icke bestod af några få personer, utan lämnade öpet deltagande åt hvarje svensk undersåte. Det blir en evig ära för Hertigen Regenten att hafva befordrat ett företagande emot hvilket fördomarne och egennyttan upreste så många hinder. Få Furstar lära haft tillfälle att upmuntra ett verk som med mera rätt invigt deras namn åt odödligheten, och ibland dessa få, huru ofta hafva icke blodiga bragder tagit företrädet framför de nyttiga; huru ofta har icke glansen af ett segertåg beröfvat Monarker det rygte de sökt att vinna, och utplånat