Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/124

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 116 —

deras storhet hos en mera uplyst efterverld, hvars enda offer åt deras minne varit medlidande[1].

Under en resa som Konungen, tillika med Hertigen, företog om sommaren 1793, blef äfven Trollhättan hedrad af deras besök. Åtskilliga förslag och ansökningar, om företagandet af denna canalfart, inlämnades vid detta tillfälle, och straxt efter ankomsten till hufvudstaden tillförordnade Hans Maj:t en Committée, som skulle granska alla häröfver ingifna planer[2]. Enligt de förslag som Directör Thunberg upgifvit skulle omkostnaden vid Trollhätte Canalens iståndsättande stiga till 477777 Riksdaler

  1. Ibland sine befordrare får Trollhätte Canal verk äfven räkna Herr Stats Secreteraren Rosenblad, af hvars inflytande dess framgång isynnerhet understöddes.
  2. Committéen tog, sin början den 13 November och bestod af följande Ledamöter:
    Hans Exellence Herr Riks Cancelleren m. m. Friherre Fredric Sparre. Ordförande.
    Herr Stats Secreteraten M. Rosenblad.