Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/127

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 119 —

Hvad sjelfva byggnaden angår ville Antonsson verkställa den med lånta penningar, som skulle återbetalas i den mån sill-tionden inflöt. Imedlertid skulle slussverket, med dess inkomster, förblifva i hans händer, och först återställas till Kronan när hela summan var betald. Men då Regeringen förkastade den fond han föreslagit, förföll äfven hans entreprenad anbud, till hvars fullgörande han dessutom icke erböd någon säkerhet, för hvilken ordsak allena det icke tycktes förtjena någon upmärksamhet.

Capitänen och Riddaren von Törnes anbud var mindre konstladt, men därföre icke mera fördelagtigt. För att genom privata lån erhålla den summa som fordrades till sluss- och Canal-byggnaden, ville han, för 283333 R:d. 16 sk. pantsätta och använda alla de inkomster slussverket ägde, och det så länge tills alla omkostnader, både med hufvudstol och 5 procents ränta, voro betalte, hvarefter alltsammans skulle tillfalla Kronan. Om detta förslag, utan att möta några olägenheter, kunnat