Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/128

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 120 —

verkställas, och Entreprenören erbudit en tillräckelig borgen för de ägendomar han ville emottaga, eller upgifvit någon viss tid inom hvilken den lånta summan bordt vara betald, hade hans anbud varit för Kronan af stor betydenhet; de omständigheter som nu föreföllo gjorde det, däremot, ganska vådeligt. Om förpantningen af slussinkomsterne blifvit af Konungen authoriserad för Capitän von Törnes lån, kunde möjligtvis hänt att han, genom döden, eller andra tillfälligheter, blifvit ur stånd satt att fullborda canal-byggnaden; tusende omständigheter kunde göra att penningarne icke blifvit rätt använde, och summan otillräckelig. Kronan hade, i sådant fall, varit tvungen att först betala de uptagne lånen, och dyrt nog återköpa sina egna slussar innan någon vidare anstalt kunnat företagas att fortsätta arbetet; så att man härigenom skulle föras längre ifrån ändamålet än man verkeligen var.

Men om ock sluss- och Canalverket genom denna entreprenad blifvit fullbordad, var det likväl ganska osäkert om Kronan