Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/129

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 121 —

skulle nånsin därutaf dragit någon fördel. Afgiften på de varor som passera Trollhättan torde förmodeligen aldrig hafva blifvit tillräckelig för att betala omkostnings summan med dess fortfarande ränta. Kronan skulle således förlorat de inkomster den redan ägde af sina slussar, och det skenbara hoppet att med mångfalldig ersättning återfå dem, skulle för alltid blifvit ett fruktlöst förslag.

Tredje anbudet gjordes af åtskilliga bemedlade handlande i Götheborg, i förening med en stor del af de Bruksägare och Possessionater som voro boende dels i Wärmeland, dels omkring Wenern och Götha elf, tillika med åtskillige städers innevånare hvilka af inrättningen väntade sig nytta och förmån, och således voro mest angelägne om arbetets snara fullkomnande[1].

  1. Emedan Herrar Chalmers och Bagge blifvit i synnerhet anmärkte af Allmänheten såsom de första driffjädrarne till den nya Canalfarten, genom den sluss som af Hans Maj:t Konungen fått deras namn, och minsta delen torde känna det tal Herr Baron