Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/130

Den här sidan har korrekturlästs
— 122 —

Detta anbud kan inhämtas af de privilegier som därefter blefvo utfärdade, och i sammandrag skola anföras; man vill endast, i förbigående, lämna några uplysningar om de inkomster af slussar och ägendomar hvilka af

    Silfversköld höll vid Actieägarnes allmänna sammankomst, den 5 Julii 1796, där en berättelse om deras förtjenster härvid finnes införd , lärer det icke vara obehageligt om jag här uprepar några af de omständigheter, som gifvit första anledningen att bringa denna plan i verkställighet. Närvarande personer hafva meddelat dem.

    1793, under tillfälligt samtal, emellan Herr Directör Chalmers och Herr Brukspatronen Peter Bagge, om arbetet vid Trollhättan, beklagade den sednare att detta vigtiga verk var aldeles lämnadt i förgätenhet, att någras intresse motarbetade alla försök till dess företagande, att det icke kunde fullbordas på Kronans bekostnad, och att det svårligen torde öfverlämnas åt enskildta. Den förre, som insåg hela nyttan af en fri segelfart emellan Wenern och Hafvet, delade sin väns känslor, och anmärkte i synnerhet att arbetet förmodeligen aldrig skulle blifva färdigt om enskildta icke kunde vinna tillåtelse att fullfölja det; han åstundade därföre att Herr Bagge, såsom kännare af belägenheten, skulle skrifteligen upgifva den plan han fann tjenligast til slussversets fullbordande, och låfvade att sjelf göra alla försök