Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/132

Den här sidan har korrekturlästs
— 124 —

De kostnader Kronan gjort på slussverket i Götha elf stiga till öfver en Million R:d. men det är icke härefter man bör döma deras verkeliga värde; inkomsterne svarade på intet sätt emot utgiften, och bestodo de, enligt Stats utredningens betänkande, i följande Artiklar:

Slusspenningar R:d. 2000
Hemmans skatter   6
Arrende medel   1050
  R:d. 3056.

    orättvisa åt flera, äfven bland förra Trollhätte Directionernas medlemmar, som, med de bästa afsigter, ingen ting kunnat uträtta till canalverkets sanna fördel.

    Direktör Chalmers, nyss hemkommen från ett flera-årigt vistande utrikes, antog med enthousiasme Herr Bagges plan, öfvertalade flere handlande i Götheborg att underskrifva första ansökningen därom, och öfverlämnade den sjelf åt Hertigen Regenten. Om hösten blefvo Herrar Chalmers och Bagge kallade till Stockholm att biträda den Commitée som skulle undersöka de öfver Trollhätte farten inkomna förslag. Nit, verksamhet, oegennytta, förenade med en noga kännedom af stället, kunde icke förfela sitt ändamål under uplyste domare: följderne hafva redan visat sig.