Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/133

Den här sidan har korrekturlästs
— 125 —

Härifrån afdrages följande utgifter:

Löner för Directören och betjeningen R:d. 600
Pensioner 349: 32
Arfvoden 333: 16
Slussöpnings kostnad 300
Krono utlagor 29
Extra utgifter 83: 16
Summa R:d 1695: 16.

Och som reparationerne vid slussverket årligen medtogo omkring 400 Riksd. återstod i behållning 961 R:d. hvilket utgjorde Kronans egenteliga gåfva. Men äfven den kunde icke sågas vara borrtskänkt till Bolaget, då det förbandt sig att, efter vissa frihets år, betala ett öfverenskommit arrende [1].

  1. Man har frågat hvarföre icke Kronan äfven begärde borgen af Bolaget, då därpå gjordes så mycket afseende hos de andre entreprenörerne, — — Voro då icke subscribenterne sjelfve löftesmån för Canalverket, i förhållande af den summa de teknat? Hvad