Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/136

Den här sidan har korrekturlästs
— 128 —

att Segelfarten på Götha elf, då is icke hindrar, alltid må vara öpen och brukbar; upmuddringar i elfven, i Carls graf, och utloppet i Wenern skulle verkställas till 612 fots djup, och inga byggnader i Götha elf anläggas som kunde blifva segelfarten till hinder.”

”Canalens och slussarnes bredd faststäldes til 22 fot emellan portstolparne, djupleken till 612 fot i porttrösklarne, efter Götha elfs lägsta vattenhorizont beräknadt, samt längden af hvarje sluss till minst 60 alnar”

”Emedan all slussverkets ägendom blifvit uplåten åt Bolaget, borde det äfven ikläda sig dess skyldigheter, hvaribland voro pensioner till vissa personer som haft göromål därvid.”

”Till insamlande af byggnads summan inrättades Actier, hvardera på 100 R:d. i Riksgäldsmynt, ställde på Innehafvaren, och

gällande i hvars hand de må finnas. Af

dessa