Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/138

Den här sidan har korrekturlästs
— 130 —

hållet fullbordadt, blifva Directörerne ej mer än fyra.

”Hvartannat år böra Actie ägarne sammankallas till Götheborg, uti Julii månad, för att välja tre Revisorer, hvilkas fullmagt ej gäller för mer än tvänne års Revision; tvänne Directörer afgå äfven hvartannat år, och nya väljas i stället. Detta ombyte skedde de första åren genom lottning, men förfares därmed sedermera efter den tour, att de tvänne älste Directörerne ombytas. Likväl är det Actie ägarne tillåtit att åter invotera en eller flera af de afgående Directörer och Revisorer.

”Om de afgående Revisorers berättelser skulle innefatta större betänkligheter mot en eller flera i den varande Direction, må hvarje sådans qvarblifvande eller afgång decideras genom Actie ägarnes votering; men skulle Revisorerne finna alla Directörerne vara lika anmärkningsvärde, och således böra skiljas ifrån förtroendet, så må dock, på det Directionen ej måtte blifva