Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/142

Den här sidan har korrekturlästs
— 134 —

Herr Johan Hindric Damm.

Herr Grossh. And. Andersson i G:borg.

Herr Grossh. J. H. Scharp i Stockholm.

samt till Revisorer:

Herr Landshöfdingen E. af Wetterstedt.

Herr Direcör Claes Frietzky.

Herr Grossh. Jonas Malm i Götheborg.

Denna Direction emottog genast förvaltningen, och fortsatte den med en drift som svarade emot intressenternes väntan. Det var isynnerhet angeläget att Bolaget ensamt blef ägande af all den mark och grund hvarigenom Canalen skulle dragas; detta skedde genom köp; men i anseende till sjelfva Canalen voro tvänne vägar i förslag; de äro redan förut nämde; den ena var ingifven af Directör Sohlberg, 1757, till Deputationen i Wennersborg; den andre var upgifven af Öfver-Directören Thunberg 1776. Båda öfverenskommo däruti att Canalen borde ledas ifrån Kafvelströms dammen till Olide östra gärde, men