Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/146

Den här sidan har korrekturlästs
— 138 —

nästan dylik olägenhet inträffade vid den nedersta slussen där grunden måste danas genom pålning och rustverk; emedan det berg man trott sig finna vid borrningen icke var annat än stora kullerstenar. Directör Nordvall hade icke vid förslagets upgörande haft nog tid att sjelf anställa undersökningar, och de afvägningscartor som lämnades honom voro icke nog säkra. Dessa, med flera omständigheter, vållade en längre utdrägt på tiden än man förmodat, och ökade omkostnings summan genom räntor.

Af subscriptionen uptogs 50 procent eller 382600 R:d. I den nyligen utkomna relationen öfver Trollhätte Canal- och slussverks förrättade arbeten, upföres kostnads summan vid byggnaden, räknad till slutet af år 1800, till 358988 R:d. 18 sk, 11 r:st.

De afgående Directörer blefvo genast invoterade, så att verket fortsattes, oafbrutet, under samma personers vård; utom det att nuvarande Herr Öfversten och