Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/148

Den här sidan har korrekturlästs
— 140 —

åstadkomma. Icke för konsten af sin inrättning har man vågat kalla den ett storverk, och åskådaren finner visst ingen ting som väcker dess förvånan. Men detta arbete är det enda, af samma betydlighet, som finnes innom fäderneslandet; nästan ett helt sekel har det syslosatt våra ypperste snillen, och den enkla plan som blifvit följd förtjenar icke mindre upmärksamhet än den konstigare som misslyckats. Om Directör Nordvall vid denna plans verkställande röjt en verkelig förtjenst, om man till den ändan önskat att föreviga dess namn, genom inhuggning däraf i det höga berget hvarigenom slussarne blifvit dragne, måste man likväl, icke utan anledning, förmoda att Directionens blygsamhet gifvit detta förslag, för att åt en annan ensamt öfverlämna äran af et arbete hvars förtjenst till så stor del tillhörer den. Jag bör icke dömma härom. Vid en allmän sammankomst har man redan önskat att vid Trollhättan få se, förvarade åt efterverlden, de personers namn, som med så utmärkt nit och oegennytta, utan minsta afseende på sin