Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/150

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 142 —

Då arbetet skulle börjas var ingen viss plan upgifven; den Mekanicus som, efter Konstmästaren Eurenii död, antogs, var förut obekant på orten, och andra göromål hindrade honom att ofta vara tillstädes de månader då det mästa arbetet borde förrättas. Mindre noggranna undersökningar om belägenheterna voro gjorde, och man litade härpå utan att tillräckeligen granska dem. Directionen, sammansatt af Män hvilkas yrke alldrig varit byggnadskonsten, kunde icke förutse alla möjliga svårigheter, hvilka nu förordsakade att arbetet räckte tvänne år längre än man förmodat. Denna utdrägt ökade omkostnings summan, dels genom de tvänne sista årens räntor, som gingo till 34400 R:d., dels genom den tilltagande dyrhet som myntets försämrade värde åstadkommit, hvarigenom alla materialier stego i priset, och arbetsfolkets förra dagspenning blef otillräcklig.

Likväl torde största förseelsen vara den, att icke hafva dragit Canalen i raka linier öfver allt där det varit möjligt. Man