Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/152

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 144 —

de däröfver utkomna Cartor, där vattensänkningen och transversal sectionerne äfven kunna inhämtas, och, i det stället, fortsätta berättelsen om det som närmare hörer till historien.

Genom öfverenskommelse med Magistraten och Borgerskapets äldste i Götheborg, blef lilla Edets sluss öfverlämnad åt Bolaget emot ett årligt arrende af 1200 R:d.; af hvilken summa staden likväl betalar 200 R:d. till Kronan, enligt dess Contract med Kammar-Collegium och Statscontoret.

Men ehuru Canalen kunde öpnas till genomfart den 14 Augusti 1800, återstod likväl något arbete som man sedan ämnade fortsätta. Af denna anledning blefvo äfven, vid Bolagsstämman den 3 Septemb. 1800, nya Directörer invoterade i de afgåendes ställe, så att Herr Capitain J. M. von Döbeln och Herr Brukspatronen Sam. Bagge, efterträdde Herrar Directör Chalmers och

Bruks-