Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/153

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 145 —

Brukspatronen Petter Bagge i Directionen, som således ända till nästa Bolagsstämma, kommer att bestå af 6 ledamöter.

Enligt ett beslut som togs 1798, hade Actieägarne utsett vissa deputerade, hvilka, straxt efter Canalens öpnande, skulle sammanträda, och utarbeta en plan om huru och på hvad sätt slussverket, efter dess fullbordande, bör vårdas och styras. Detta sammanträde skedde äfven i Augusti månad 1800; men vid den därpå följande Bolagsstämma antogs ganska litet af det upgjorda förslaget

Till att fullfölja de arbeten som återstodo, beviljade Actieägarne, åt Directionen, frihet att uptaga ett lån, af några tusende R:d., lämpadt efter behofvet. Det hade kanske varit mäst fördelaktigt om ännu 5 procent af de subscriberade summorne blifvit uptagne, emedan Actierne därigenom blifvit 120 bättre och intressenterne genom följande årets ränta återfått dessa

10