Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/154

Den här sidan har korrekturlästs
— 146 —

penningar. Detta förslag var äfven i öfvervägande hos Directionen, men måste lämnas, för att icke gifva anledning til obilliga och mindre fördelaktiga gissningar om verkets sanna tilstånd. Imedlertid blef det icke möjligt att för år 1800 lämna någon utdelning åt Actie ägarne, emedan detta årets obetydeliga inkomster uptogos af ofvannämde behof[1].

Trollhätte Canalen hade något öfver ett år varit segelbar, då den hedrades med ett besök af den Monark under hvars spira den blifvit fullbordad. Den 20 September 1801 täcktes Deras Majestäter Konungen och Drottningen genomfara Canalen och slussarne, hvilka då af Hans Maj:t emottogo

  1. Det här nämnde, och återstående, arbetet, bestod dels i några murars upförande, vägars anläggande, samt trappor och jordfyllningar, vid Trollhättan, dels af reparationer vid Edets, och Gustafs slussar vid Brinkebergs Kulle; utom några förbättringar som gjordes i Canalen och slussarne för att lätta segelfarten.