Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/157

Den här sidan har korrekturlästs
— 149 —

nådiga behag att låta slå en skådepenning öfver detta stora och Riksgagneliga arbete, med afseende å det tillfälle då genomfarten första gången af Deras Majestäter befors, samt att bemälte Academi blifvit anbefalld att med förslag till en sådan skådepenning, i underdånighet, inkomma.

För att nu låta mine läsare sjelfve dömma öfver Trollhätte slussverks inkomster och utgifter, följer härmed förtekningen därpå, räknade ifrån Canalens öpnande, den 14 Augusti 1800, til den 14 Augusti 1801. Hvarvid likväl bör anmärkas att reparationen på slussportarne vid Brinkebergskulle ganska länge hindrade segelfarten, och att första årets inkomster icke böra väntas stigande så högt, som man framdeles har skäl att förmoda.

Trollhätte Canal och Slussverk styres, för det närvarande, af 6 Directörer och 3 Revisorer, som tjena utan lön, och få allenast 100 R:d. hvardera i