Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/160

Den här sidan har korrekturlästs
— 152 —

Slussverket hämtar sina betydeligaste inkomster af de produkter som ifrån Wärmeland skickas ned till Götheborg, och därifrån, till största delen, exporteras. Jerntransporten utgör årligen omkring 100000 skeppund. Man har förut berättat att denna transport, i äldre tider, skedde med fartyg som utlastade vid Korsberg, och sedan öfver land till Åkerström; men när Brinkebergskulles och Åkerströms slussar blefvo färdige, började fartygen gå dels till Trollhättan, dels till Wennersborg eller Gropebroen, då, i sednare händelsen, smärre farkoster emottogo jernet och förde det, genom Carlsgraf, till Kafvelströmmen, hvarefter det kördes öfver trädbroen. Vid Åkersvass inlastades det ånyo i strömbåtar, som, genom Åkerströms sluss, förde det utföre elfven. Frakten för jernet öfver Wenern har på 50 år stigit ifrån 2 ända till 8 sk. per skeppund. Omkostningarne för transporten emellan Gropebroen [1]

  1. Denna transport bestriddes af Wennersborgsboar, ehuru hvilken som direkte gick ned med sitt fartyg fick frakten betald, i början med 1 sk. och sedan med 112 sk. skeppundet.