Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/161

Den här sidan har korrekturlästs
— 153 —

och Åkersvass, inberäknade bropenningar, slussafgifter, m. m., gingo till 8 sk. skeppundet. Strömbåtarne, som gå emellan Åkersvass och Götheborg, utgöra et gille, hvilket ifrån början bestod af 24 båtar, men antalet har de sednare åren aftagit, så att de nu icke lära vara öfver 18. De äro starkt byggde och försedde med fällmaster; deras drägt är omkring 400 skeppund. Frakten, denna vägen, har de sednare åren blifvit betald med 3 sk. 6 r:st.; men sedan Canalen blef färdig hafva samma båtar som emottagit jernet vid Carlsgraf äfven fört det till Götheborg, då 7 sk. skeppundet blifvit betaldte i frakt. Hela transport omkostnaden ifrån Wårmeland kan ungefärligen stiga till 24 sk. skeppundet, hvilket äfven svarar emot den skildnaden som är emellan upstads och stapelstads vigt.


Ehuru de trädvaror som föras utföre Götha elf ganska obetydligt bidraga till slussinkomsterne, torde några anmärkningar öfver denna handel icke vara obehageliga för alla läsare. Emellan 8 och 12000 tolfter