Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/163

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 155 —

förloras; att låta det gå genom slussarne skulle åter blifva ett allt för stort hinder för den öfriga segelfarten[1]; den bästa utvägen vore kan hända den, att till timmertransporten nyttja pråmar; hvarpå blockarne lastades, och hvilka sedan, utan vidare omständigheter, kunde föra dem till sitt bestämda ställe. Den större säkerhet ägarne härigenom skulle vinna, borde, utan tvifvel, ersätta de större kostnader som härvid, i början torde upkomma.

Då städerne omkring Wenern blifvit anlaggde, hafva de hvar för sig fått sina särskildta privilegier, men hvilka ofta bestridt hvarandra; mindre kanske i deras rätta mening än i den uttydning som däraf blifvit gjord. Efter en långvarig tvist, vid Riksdagarne, emellan dem, blef en Comittée förordnad i Carlstad, där alla dessa städers

  1. I denna afsigt har äfven vid Brinkebergskulle blifvit inrättad en så kallad block-ränna, bredevid slussarne, hvarigenom stockarne skulle släppas; men den har ganska litet blifvit nyttjad.