Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/167

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 159 —

hvilket torde förekommas antingen genom en försänkning som på södra sidan om Bohus fästning borde nedsättas, eller genom uptagandet af en annan som blifvit funnen vid medgrundet, och hvarvid Götheborgs stad förbundit sig att deltaga i omkostnaden till en fjerdedel, så vida denna fjerdedel ej öfverstiger 300 R:d.

Det är möjeligt att framtiden ännu kan uptäcka behofvet af flera förbättringar. Vid ett så vidsträckt verk som Trollhätte Canalfarten, med alla sina förbindelser, måste nödvändigt upkomma nya omständigheter, hvilka ofta födas af hvarandra[1]. Således är det endast tiden som kan gifva detta arbete den möjeligaste fullkomlighet det kan

  1. Man har förut nämt att Ständernas Deputerade, 1757, stadgade att Gref Tessins sluss skulle nyttjas till ett nytt utlopp för Wenern; detta har likväl blifvit försummadt tills nuvarande Directionen beslutit att där låta göra en slussport, eller så kallad sätt, försedd med flera luckor, hvarigenom vattnets aflopp kan, efter omständigheterne, ökas mer eller mindre.