Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/18

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 10 —

Helfvetes fallen gifva en höjd af 32 fot, och är således hela höjden ifrån Wenern til nedom Flottberget 130 fot, då man nästan endast beräknar fallen, ehuru sjelfva strömmens sänkning torde öka denna höjden til omkring 132 fot. I Flottberget synes utsprängningen af den tilämnade Elvii sluss, som skulle blifvit den nedersta, emedan farten är obehindrad därifrån till Åkerström, där et fall om 3+12 fots höjd undvikes genom Gustaf Adolfs sluss som vid Nordöstra stranden är anlagd[1]. Detta ställe är beläget

  1. Vid gräfningen af Gustaf Adolfs sluss funnos lämningar af hus som vid det stora Jordfallet 1648 blefvo förstörde. Detta Jordfall har varit så märkvärdigt hos ortens innevånare att gammalt folk derifrån räknat sin ålder; det skedde ganska hastigt, utan at något dån eller brakande föregick. Stället är straxt nedom den nuvarande slussen. Jorden som föll var några hundrade famnar i längden och 27 alnar djup; fallet gick 800 alnar upp ifrån elfven, som härigenom dämdes, flödade tillbaka, uttog hemmanet Åkersström med hus, järnbodar, och allt hvad deri var, samt dränkte 85 personer. Den bäck eller å som tillförne gjorde skildnad emellan Vassända församling och Bohus län, eller den tiden emellan Sverige och Norrige, hvilken kommer ifrån