Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/31

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 23 —

emedan förslaget gjordes af en landtmätare Kruse. Denne skulle ifrån ändan af Wassbotten gå genom en däld, förbi byarne Quarntorp och Annered, till en bäck som löper ifrån Annereds äng utföre till Åkerström.

Om Carl XI äfven ansett svårigheterne af den betydenhet att icke konsten kunde tvinga eller undvika dem, eller om någon annan ordsak gjort bemälte Konung obenägen för Trollhätte-Canalen, kan man icke med visshet säga; men en ny plan upgjordes, efter hvilken man skulle, ifrån Wassbotten, uppstiga genom slussar til sjöarne Botered, eller Bosjön, Gunlebo, Skatten och Berg, och därifrån följa vattendragen hvilka gå ned til västerhafvet vid Uddevalla[1].

  1. I ett bref af d. 25 Junii 1673, anbefalltes Magistraten i Wennersborg, ”att låta föra till Bosjön tvänne stora och en liten båt, med hvilken man kunde ro omkring belägenheterna, emedan Konungen sjelf ville komma dit ner och besigtiga det nya slussverket som emellan Wennersborg och Uddevalla skulle inrättas”. Båtarne blefvo framskaffade men besiktningen skedde aldrig.