Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/44

Den här sidan har korrekturlästs
— 36 —

200,000 Dal. Kronan deltog tillika i arbetsfonden för 50000 Dal. och af dessa båda summor gjordes 250 Actier, eller Lotter, hvardera af 1000 Daler; de femtio voro för kronans räkning, de tvåhundrade tillhörde dels enskildta personer dels publika verk. Emedan man var fullkomligt säker att arbetet inom tre år skulle blifva färdigt, ansågos de trenne första, såsom arbets-år, under hvilken tid endast 6 procent betaltes. Insättningen var hvarje gång en femtedel af Capitalet, och skedde på vissa terminer, emellan d. 1 Mars 1750 och den 1 Julii 1752. Räntan betaltes, på nämnda sätt, för hvarje insatt femtedel ett år efter insättningsdagen; och d. 1 Mars 1754 fingo således intressenterne 12 procent för sin första femtedel. Intressenterne hade däremot frivilligt underkastat sig utmätning i fall de försummade inbetalningen, hvilken skedde dels i Banken dels på ränteriet i Götheborg.

Hela canal-arbetet lämnades sedermera under entreprenad till Konstmästaren vid