Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/45

Den här sidan har korrekturlästs
— 37 —

Sala silfververk Gustaf Adolf Wiman, och Styckjunkaren Lars Moëll; den förre skulle hafva upsigt öfver byggnaden, och den sednare öfver sprängningen. I det contract som d. 11 September 1749 uprättades med dem, och hvaruti kostnaden för hvarje arbetsdel särskildt uptogs, förbundo de sig att på tre år göra canalen och slussverket färdige, emot en summa af 203,385 Dal. oberäknat en uprensning i Åkers och Stallbacka strömmar, som troddes skola kosta omkring 4000 Daler. Men som entreprenörerne upgjort sitt kostnads förslag efter de mätningar och afvägningar som af andra förut voro verkställde, låfvade kronan att hålla dem skadeslösa i fall omkostnaden öfversteg den utsatta summan. Några andra förmåner beviljades äfven, såsom att få uttaga krut til krono pris, utsyning af Ekevirke och annat timmer på krono-skogarne, arbets-manskap från något infanteriregemente, o. s. v. Hvarje karl af arbetscommenderingen skulle de likväl betala 12 à 16 styfver om dagen.