Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/47

Den här sidan har korrekturlästs
— 39 —

Arbetet var likväl knapt börjadt innan man öfvertygades att planen måste ändras, emedan en nogare undersökning visade att Wenerns afdämning hade allt för många svårigheter med sig. Det är visst möjligt att de omkring Wenern boende posessionater bidragit härtill, och vi skola straxt granska om de icke ägt all anledning att frugta en öfversvämning på sina ägor; men utom dessa hemliga driffjädrar funnos andra hinder, som kan hända gjort försöket omöjligt, eller åtminstone onyttigt, äfven i den händelsen att man kunnat göra sig försäkrad på en så långvarig torrka, som var nödvändig om en otrolig skada icke skulle förordsakats.

Wi hafva anmärkt att Wenern äger tvänne utlopp hvilka sedan draga sig tillsammans och utgöra en elf. I det ena af dessa utlopp, som går på östra sidan om staden Wennersborg och är något ofvanför hufvudnäs-ön vid Källshagen, var Commercie-Rådet Polhems mening att en damm skulle updragas, af sådan beskaffenhet att