Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/49

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 41 —

nedanför flottbergs-strömmen är 13 fot högre än lugnvattnet nedanför Edsfallen, utom den fördelen att det öfriga af flottbergs-strömmen blifvit förbytt i ett stillastående vatten; men man hade då äfven blifvit föranlåten att lita på en grund som sedermera befanns osäker, och när fördämningen i Wenern uptagits hade förmodeligen flottbergs-dammen blifvit borrtsköljd. Denna sednare omständigheten var då likväl icke ännu känd, och ordsakerne hvarföre Wenerns afdämning lämnades voro egenteligen dessa: Man tviflade visst icke på möjligheten, men man trodde att omkostnaden skulle öfverstiga nyttan, emedan bredden där dammen borde nedsänkas var 130 alnar, och djupet 18, 15, 12 à 9 alnar. Svårigheten hade dessutom tilltagit ju närmare man hunnit till sjelfva ådrans igendämning, emedan det vatten som förut varit bakom dammen flöt borrt utför Trollhättan, hvarigenom ett vattenfall nödvändigt skulle upkomma vid öpningen, och ökas ju mera den förminskades. Man fann äfven att grunden, där fördämningen skulle anläggas, var