Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/50

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 42 —

upfylld af lösa stenar, och ovisst om berg fanns därunder; det var icke eller säkert om dammen, på en så ojämn och hålig botten, kunnat göras så tät att man icke likafullt varit besvärad af vattendrag i Trollhättan. Svårigheten att uptaga en sådan damm hade dessutom varit nästan så stor som att nedsätta honom, sedan vattenhorizonten nedanföre blifvit 12 à 14 alnar lägre än i Wenern, och en så stor vattentryckning följagteligen gjort dammen så fast att den nedsatta pålningen torde funnits orörlig, isynnerhet som man då skulle varit sysslosatt dermed under vattnet.

Faran af en öfversvämning var icke eller så liten som man vanligen föreställer sig. Det är icke sällsynt att människor anklagas för egennytta då de neka att för det allmänna bästa upoffra hvad de äga, äfven när deras enskildta förlust skulle öfverstiga värdet af den allmänna fördelen. Hundrade gånger har man påyrkat dessa upoffringar såsom skyldigheter; men det är endast af andra vi fordra dem. Likgiltige