Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/52

Den här sidan har korrekturlästs
— 44 —

under vatten, och då man erindrar de klagomål som förut blifvit anförde öfver den skada denna insjö gjort genom öfversvämningar, bör man därefter dömma hvad en så ovanlig höjd kunnat förordsaka. Det är sant att om det berott på Entreprenörerne att förskaffa en 3 månaders torrka hade man icke haft så stor fara at frugta; men äfven denna tiden hade knapt varit tillräcklig att uträtta någon ting betydligt; emedan de höga och branta bergen, som omgifva Trollhätte-fallen, icke tillåta en så stor mängd af människor att arbeta, som behöfts för att hastigt fullborda en pålitlig damm. Att åter inrätta någon konstig fördämning vid källshagen, så att Wenern kunde få sitt tillräckliga utlopp när man ville, och i hast tiltäppas, torde varit svårt, eller snarare ogörligt. Man hade genast funnit att de först projecterade järnstänger och segelduk icke kunde tillbakahålla en sådan vatten-tryckning; en del af detta misstroende sträckte sig äfven till Polhems paraboliske bågar, hvars bruk och misslyckande vi genast få tillfälle att nämna. Polhem hade äfven sjelf