Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/54

Den här sidan har korrekturlästs
— 46 —

I anseende till slussarnes djup, och vattnets tryckning som ökar sig efter djupet, kunde man ej begagna sig af de modeller till portar, vid slussarnes nedre ingång, som vanligen nyttjas.[1] Polhem föreslog således andra hvilka skulle hissas up eller ned, efter som slussen borde urtappas eller fyllas. Men anstalterne härvid hade äfven olägenheter. Slussportarnes uplyftning skulle lättas genom vigter, men dessa förslogo icke, emedan en tyngd som uphissas ur vattnet alltid växer då den kommer i luften; en ny inrättning måste således göras därvid. Till portarnes uphissning fordrades 6, minst 5 man, och som underhållandet af så mycken betjening var för kostsam, föreslog konstmästaren Wiman ett spelhjul som skulle drifvas med vatten och byggas med dubbla skofvel-lag, så att det fick en motsatt gång när vattnet ur rännan släpptes på dess

  1. Den vattentryckning hvardera porten här skulle uthärda, svarade emot 984 skeppunds tyngd, när man afräknar det motstånd som berget ofvanföre, och det på andra sidan qvarstående vattnet, hvardera af 4 alnars höjd, gjorde.