Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/56

Den här sidan har korrekturlästs
— 48 —

innan det var möjligt att på detta ställe bygga en damm skulle man först afleda den häftiga strömmen som kom ifrån Prästskeds-fallen, hvilka voro 4 alnar höga och lågo ofvanföre. Det bredaste af dessa fall var 50 alnar; djupet kunde icke mätas; de smärre voro tillsammans 250 alnar, och hade, 3, 6, 9 à 12 alnars djup, vid detta tillfälle ämnade man försöka den Paraboliska båge[1] som Polhem föreslagit till Wenerns

  1. Denna båge skulle efter ritningen så byggas: att 4 starka masteträd sammanfogades, och deraf gjordes en bjelke, om en aln i fyrkant, hvilken var sjelfva bågens basis, och hundrade alnars längd, efter bredden af det ställe där Wenern skulle afdämmas. Axis till bågen, eller abscissa tagen uppå axis, utsattes till 15 alnar, så att dess latus rectum borde vara 166+23 alnar. Bågen skulle byggas af tvänne fasta ihopfogade bjelkar, 12 aln i fyrkant, och andra bjelkar skulle binda den ihop med sjelfva basis. Då bågen således var ganska fast ihoptimrad skulle den fästas med ena ändan vid landet, och dess andra ända föras af strömmen till andra stranden, allenast han med linor styrdes rätta vägen, där, vid andra fästet, iakttogs att bågens basis kom att ligga emot, och dess convexitet med strömmen.
af-