Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/63

Den här sidan har korrekturlästs
— 55 —

att djupet var allenast 8 fot[1] lärer varit grundad på de stora hällar som på västra sidan om strömmen kunde ses genom vattnet; men man viste icke att dessa voro lösa innan de verkeligen blefvo borrtförde.

De arbeten, som företogos vid Flottbergs-strömmen lämna onekeliga bevis af Wimans rådighet och snille. Verkställare

  1. En läsare som högagtar Polhems och Elvii förtjenster, kan det icke annat än förefalla besynnerligt att desse verkeligen store Män kunnat begå ett så betydeligt misstag. Utan att känna stället borde man hafva funnit att detta djup och 40 alnars bredd, som flottbergsströmmen den tiden hade, kunde omöjligt gifva ett tillräckligt utlopp åt Wenern i hvars sköte så många stora Elfver tömma sitt vatten. Det samma kunde slutas af de öfre fallen vid Trollhättan, såsom Nol- och Gullströmmen, hvilka voro flera gångor högre än fallet vid flottberget, och således genom sin häftighet borde gifva långt mera vatten än som kunde framkomma i ett sund af 40 alnars bredd och 4 alnars djup, med den hastighet som upkommer genom ett fall af 5 fots höjd. Bergets opålitlighet och de däraf förordsakade olyckor voro tillfälligheter hvilka ingen mensklig varsamhet kunde förutse, ännu mindre förekomma.