Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/72

Den här sidan har korrekturlästs
— 64 —

omkostnads-förslaget till arbetet för 1756 fordrade 35000 Daler, och man icke hade tillgång på halfva summan, dels emedan Directionen skulle göra Ständerna redo för hela förvaltningen. Innehållet af den relation som då ingafs skall straxt anföras, imedlertid finner jag mig förbunden att omnämna några andra omständigheter, som under denna perioden förefallet.

Emellan 1720 och 1772 gjorde erfarenheten den anmärkningen, att de flesta näringar och inrättningar hafva i Sverige haft likasom en viss tid då de blifvit upmuntrade, och en annan då de blifvit försummande; merendels har likväl båda delarne skett omåttligt. Detta öde träffade äfven canalinrättningar; lyckligtvis för statsfonden kunde de icke anläggas af enskildta så lätt som fabriker. Man ville nu göra segelfart emellan Alingsås och Götheborg, man anställde undersökningar öfver belägenheten, och Ständerna tyckte att Otsindiska compagniet kunde ganska väl bestrida omkostnaden därvid,

i an-