Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/73

Den här sidan har korrekturlästs
— 65 —

i anseende till de många förmåner som blifvit beviljade, och, kanske ännu mer, i anseende till den betydeliga vinst som denna handel, den tiden, gaf. Men undersökningen lämnade icke det utslag man förmodade; det fanns att omkostnaden skulle blifva betydelig och nyttan ringa, emedan vattendragens krökning gjorde vägen altför lång. Af denna ordsak afgjordes i Rådet att Compagniet skulle, i det stället, gifva till Trollhätte-byggnaden en summa af 60,000 Dal.; hvaraf hälften skulle betalas 1754 och andra hälften 1755, eller och 15000 Dal. årligen i 5 år. Compagniet valde det förra; men emedan det förmodeligen icke ville låta allmänheten veta att dess förtjenst var nog betydelig att tåla dylika bevillningar, kanske ock emedan samtelige Actieägarnes samtycke därtill icke kunde, eller fick, inhämtas, begärdes att denna utbetalning skulle ske under tysthets-löfte, hvilket Rådet äfven biföll.

Att häfva det hinder som fallet vid Åkersström förordsakade sjöfarten, var man

5