Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/75

Den här sidan har korrekturlästs
— 67 —

dryga räntan, utan statscontoret måste, efter hand, förskjuta de erforderliga penningesummor.

Directionen blef äfven under denna tiden ökad med några nya ledamöter, och Baron Ollonberg fick ensam tillsynen vid sjelfva arbetet efter Baron Hårlemans död.

Af den omnämde berättelsen, som Directionen ingaf till Riksdagen, kan man inhämta att Konungen beviljat 1753 ett förskott af Statsmedlen till 44000 Dal., och nästföljande år 40000 Dal. Dessa summor, tillika med den som Ostindiska Compagniet betalt, och sjelfva fonden, göra tillsammans 394000 Dal.; hvaraf, till årets slut 1755, åtgått 380584 Daler 2412 styfver, utom den skuld verket häftade för hos Krigs-Collegium, till ungefär 9000 Dal. för krut som blifvit användt till sprängningen.

Emedan Canalfarten emellan Wenern och Östersjön var i en nära förening med den vid Trollhättan, hade Öfver-Directör